Ερωτώμενοι που θεωρούν ότι αυξήθηκε η εγκληματικότητα στην περιοχή τους (% ποσοστό).

Εμπειρία άμεσης θυματoποίησης των ερωτώμενων (% ποσοστό).

Ερωτώμενοι που αισθανονται ασφαλείς όταν κυκλοφορούν στην περιοχή κατοικίας τους όταν βραδιάζει (% ποσοστό).

Ερωτώμενοι που κρίνουν αποτελεσματικό το έργο του αστυνομικού τμήματος (% ποσοστό).


Χαρτογράφηση της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας στην
εποχή της οικονομικής κρίσης: Τάσεις, διαστάσεις και συσχετισμοί

Urban Crime Logo


Το έργο χρηματοδοτήθηκε από Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας
και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της δράσης
«1η προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση
των μελών ΔΕΠ Και ερευνητών/τριών και την προμήθεια
ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

(Αριθμός Έργου: HFRI-FM17-3898)

ΕΛΙΔΕΚ Logo